Viskoz Damperler

İlk olarak 1960'larda NASA için geliştirilen akışkan viskoz damperler, inşaat mühendisliği uygulamalarına son 30 yılda başarıyla geçiş yapmıştır. Damperler, binalar, köprüler ve diğer yapıların; deprem, kuvvetli rüzgar ve yaya enerjisine karşı korunmasında (sönüm eklemek suretiyle) çeşitli uygulamalar için kullanılabilir.

Fuji Mühendislik, EPC yüklenicisi olarak, çeşitli tip projelerin rüzgar ve sismik kontrolü için viskoz damperli sönümleme sistemleri, tasarlar, üretir veya teminini sağlar, kurar ve test eder.

Yüksek Bina Uygulamaları

Dinamik etkilerden yapı tepkisini korumak için enerji sönümleyen araçların kullanılması, yüksek binalar için kabul edilen bir tasarım yaklaşımı haline gelmiştir. Viskoz, ayarlı kütle (TMD) ve visko-elastik damperlerin çeşitli uygulamaları ile kanıtlandığı üzere tasarımcılar tarafından sürekli olarak yeni yaklaşımlar geliştirilmektedir. Bu sönümleme çözümleri yeni binalara eklenebilir veya mevcut binalarda sismik güçlendirme olarak kullanılabilir. Bu tür damper sistemlerinin her birinin kendine has özelliği vardır ve en uygun çözüm, söz konusu proje için özel olarak değerlendirilmelidir.

Yüksek kulelerin dinamik kontrolü için yeni bir strateji, damperli mega-çapraz sistemidir. Sistem, birden fazla kata yayılan mega-çapraz uzunluğunca sönümleme sağlar. Damperli mega-çapraz, ana yatay direnç sistemini oluşturan uzun bir destek elemanının ucuna bir akışkan viskoz damper veya bir grup sönümleyici yerleştirerek çalışır. Viskoz damperler statik yüklere karşı direnç sağlamadığından, ayrıca paralel bir destek sistemi kullanılır.

Faydalar:

 • Yapıda daha az sayıda damper
 • Daha az çelik, maliyet azalımı ve performans artışı
 • Yumuşak zemin ve sıvılaşma sorunu olan yerlerde ağırlığın azaltılması avantajdır.
 • Damper, bir binaya mimari bir özellik olarak entegre edilebilir.

Damperli bir dış-destek sistemi tehlikeli rüzgar kaynaklı dinamik hareketleri azaltmada oldukça etkilidir. Bu sistem, yapının toplam genel hareketi konseptine dayanmaktadır ve çevre kolonlarına düşey çekme/basınç kuvvetleri uygulamaktadır. Dış destek sönümlemesi, belirli bir kat seviyesinde veya seviyelerde binanın çekirdeğinden rijit bir konsol inşa ederek ve konsolun ucu ile dış kolonlar arasında akışkan viskoz damperleri bağlayarak gerçekleştirilebilir. Çözüm, destek ayaklarının bulunduğu konumda merkezi çekirdeğin hareketlerini artıran, binanın karşılıklı dış kolonları üzerindeki çekme ve basınçtan yararlanmaktadır.

Faydalar:

 • Sıcaklıktan etkilenen viskoelastik malzemelere ihtiyaç kalmaması
 • Vana gibi arızaya meyilli bileşenlerin bulunmaması
 • Yeniden merkezleme, onarım veya değişime ihtiyaç olmaması.
 • Tüm frekanstaki titreşimlerde enerji sönümü sağlanması.
 • Bileşenler küçüktür ve yapı boyunca çeşitli yerlere gizlenebilir.
 • Yapıda potansiyel olarak tehlikeli büyük kütle oluşumunu önler.
 • Servis ve dayanım seviyesi taleplerini azaltmak için kullanılabilir.

Tehlikeli rüzgarların neden olduğu dinamik tepkiyi azaltmak için yüksek katlı kulelere ayarlı kütle damperleri (TMD'ler) eklenir. Bir TMD, belirli bir frekansa ayarlanmış bir kütle, yaylar ve damperlerden oluşan bir sistemdir. Salınımın genliği ve frekansı, yapının yüksekliğine, narinliğine ve sertliğine bağlıdır. Yüksek binalarda, bu tür bir salınım, insanları düşük frekanslarda rahatsız edebilir. Rüzgar yükü sıklığı bir kulenin dinamik amplifikasyonuna neden olduğunda, TMD bina ile faz dışı rezonansa girecek, enerji damperler tarafından dağıtılacak ve kulenin dinamik tepkisi düzelecektir.

TMD'ler dünya çapında çeşitli yapılara başarıyla eklenmiştir. Köprüler, gökdelenler, merdivenler, bacalar ve antenler gibi yapıların tümü rüzgar, depremler, yakındaki makineler veya trafikten kaynaklanan yüksek titreşim seviyelerine karşı uyarılabilir. Tüm bu yapılar, yapıdaki titreşimin neden olduğu rahatsızlığı, hasarı veya doğrudan yapısal arızayı ortadan kaldırmak için TMD sistemlerini gerektirir. Fuji Mühendislik, büyük ölçekli TMD sistemleri için viskoz sönümleme cihazlarının yanı sıra yaya köprüleri, yürüyüş yolları, konser salonları ve diğer yapılar için tam özel TMD sistemleri üretir.

Faydalar:

 • Çalışmaları için harici güç kaynağına bağlı değildirler.
 • Küçük seviyelerde uyarılmaya tepki verebilirler.
 • Özellikleri sahada ayarlanabilir.
 • Ayrıca yapısal iyileştirmelerde veya güçlendirmelerde de kullanılabilirler.
 • Az bakım gerektirirler.

Günümüzde, yapı mühendislerinin binalarını geçmişte olduğu gibi sismik bir olay sırasında tamamen elastik kalacak şekilde tasarlamadıkları yaygın bir uygulamadır. Bunun yerine, yapıların bu özel nedenle dikkatlice belirlenen belirli yerlerde plastik mafsal oluşmasına (hasar almasına) izin verilir. Bu plastik mafsallarda histeretik sönümleme yoluyla enerji dağıtımı sağlanır. Bu sünek tasarım kavramı, belirli bir güvenlik seviyesinin sürdürülmesi koşuluyla, genel olarak daha ekonomik tasarımlara yol açar. Amaç ister rüzgar ister sismik enerjiyi azaltmak olsun, uzun vadede daha güvenli ve daha uygun maliyetli yapılar için enerji dağıtımı maksatlı çeşitli çözümler bulunmaktadır.
Bir yapıda dağıtılmış sönümlemeyi uygulamak için birçok yöntem mevcut olsa da, temel kavram, kiriş ve kolon bağlantıları arasında veya kesme tipi bir harekette birbirine göre deforme olan kat seviyeleri gibi hareketin oluşacağı yerlere damperleri bağlamaktır. Bazı yaygın konfigürasyonlar aşağıdaki gibidir.
Açık Ortam
Özellikle yüksek binalar için kullanılmasa da, daha fazla açık bölme sunmak için tasarlanmış bir açık alan konfigürasyonu sunar.
Dirsek
Dirsek çerçeveler, sert veya küçük hareketlerde damperlerdeki deplasmanları artırmak için bir mekanizma olarak kullanılabilir ve daha verimli bir sönümleme sistemi oluşturur. Dirsek çerçeveler, bir düzlemdeki hareketleri yakalamak ve hareketleri başka bir düzleme çevirmek ve bu nedenle çok verimli sönümleme sağlamak için bir destek-çapraz (bent-brace) mekanizması teorisini kullanır.
V-Şekli (Şevron)
Bu konfigürasyonda, damperler yatay olarak yerleştirilir ve bulunduğu döşemeye neredeyse rijit olması amaçlanan bir (şevron) çerçeveye bağlanır. Bu doğrudan sönümlemenin avantajı, yapının yatay esnekliğinin, bu tam hareketi doğrudan damperin yatay yönüne etkitmesidir. Bununla birlikte, şevron çerçeveler daha ekonomik olsa da, erişilebilir rijitlik kısıtı nedeniyle, kat ötelemesinde bir miktar azalım olabilir.
Diyagonal
Bir yapıya dağıtılmış sönümleme uygulamanın çok yaygın bir yöntemi, sönümleyicileri bir yapısal çerçeve veya bölmenin diyagonal köşelerine veya merkezine bağlamaktır. Bu yerleşimde, yapının yatay hareketi, tam sapmanın açısal bir bileşeninin damperin içine girmesine izin verir. Bu, güçlü bir çekme/basınç elemanı aracılığıyla hareketi doğrudan bir sonraki kat seviyesine aktarır.

Köprü Damper Uygulamaları

Sismik, rüzgar veya trafik girdilerine maruz kalan köprüler söz konusu olduğunda, mühendisler yatay hareketi ve geri bildirimi nasıl azaltacaklarına veya ortadan kaldıracaklarına karar vermelidir. Potansiyel bir çözüm, köprüyü ilave mesnet veya desteklerle frekansı veya periyodu değiştirmektir. Bununla birlikte, bu tercihte bulunurken, köprünün ağırlığında bir artışa ve önemli maliyetlere yol açan kayda değer miktarda yapısal modifikasyonlar gerekebilir. Ek olarak, bu durum aynı zamanda köprünün özel mimarisini de etkileyebilir.

Diğer bir çözüm, rezonans deplasmanlarını düşük bir seviyeye indirmek için köprüye doğrudan etkili bir damper sistemi katmaktır. Bu sistem, sönümleme seviyelerini normalde %0,5 - %1’den %20 kritik sönümleme aralığına yükseltebilir. Akışkan viskoz damperlerimiz, ani titreşime maruz kalan bir yapı içinde hem gerilimi hem de deplasmanı aynı anda azaltma konusunda özel bir yeteneğe sahiptir. Bunun nedeni, akışkan viskoz bir sönümleyicinin kuvvetini yalnızca hızla değiştirmesidir, bu durum ise yapının esnemesinden kaynaklanan gerilmelerle doğal olarak faz-dışı olan bir tepki sağlar.

Binalarda bulunan sistemlere benzer şekilde, doğrudan etkili sönümleme, rüzgar, sismik ve yaya enerjisini absorbe etmek için köprü uygulamalarında kullanılabilir. Akışkan viskoz damperler, sisteme sönümleme sağlamak ve sonuç olarak kuvvet ve yer değiştirme taleplerini azaltmak için kurulur. Bir sismik olaydan sonra yapısal hasarın yanı sıra trafik kaybı gibi önemli ekonomik kayıpların azalması veya ortadan kaldırılması sağlanabilir

LUD kilit cihazları viskoz sönümleyicilerin aksine, enerjiyi sönümlememektedir. Bunun yerine, LUD araçları, sismik, rüzgar şokları, sıcaklık genişlemesi ve frenleme etkileri altında birden fazla kütleyi kelimenin tam anlamıyla "kilitlemek" için dinamik bir destek görevi görür. Kilitleme cihazları ile donatıldığında, çoklu bir kütle yapısı, ani bir olay meydana geldiğinde esasen tek, monolitik bir kütle gibi davranır.

Yüksek binalarda kullanılan sistemlere benzer şekilde, köprüler için ayarlı kütle damperleri (TMD'ler), ters bir zorlama işlevi yaratan köprü ile faz dışı rezonansa girecek ve böylece enerji damperler tarafından dağıtılabilecek ve bu şekilde köprünün dinamik tepkisi geliştirilecektir. Tek fark, bu TMD'lerin tipik olarak yaya ile senkronize etkiler gibi çok daha küçük etkilere karşın küçük ölçekte inşa edilmiş olmalarıdır.

Modern yaya köprüleri bazen uzun ve incedir, genellikle nispeten düşük frekanslı birincil titreşim modlarına sahip yapısal bir tasarıma yol açar. Benzer şekilde bazı kongre merkezleri, oteller, konser salonları ve/veya tiyatrolar çok uzun açıklıklar ile inşa edilmektedir. Bu nedenle köprü veya döşemeler, atlama, dans etme gibi senkronize aktivitelerle ve hatta yürümek kadar basit bir hareketten kolayca etkilenebilir. Mekanik enerjiyi ısı enerjisine dönüştüren viskoz damperlerin aksine, ayarlı bir kütle damper sistemi, uyarılmış dinamik yapısal deplasmana karşı koymak için bir zorlama işlevi oluşturacak ve böylece hareketi bastıracaktır.

Genel olarak, TMD'ler, doğrudan sönümlemenin uygulanamadığı yapısal hareketi kontrol etme uygulamalarında etkili kabul edilir. TMD'ler, rüzgarın, insan kalabalığının veya %10'dan daha az sönümlemenin kullanılabildiği düşük seviyeli titreşimlerin neden olduğu hareketleri kontrol etmek için ayarlandıkları tek frekansta etkili olabilir. Titreşime neden olan etkinin birkaç modu uyardığı durumlarda birden çok TMD kullanılabilir.

Fuji Mühendislik, yaya köprüleri, yürüyüş yolları, konser salonları ve diğer yapılar için büyük ölçekli ve tam özel yapım TMD sistemleri üretmektedir.

Alçak/Orta Katlı Bina Damperi Çözümleri

Deprem riskine maruz bir bölgede yaşarken, yapısal bütünlüğü korumak için kapsamlı önlemler alınmalıdır. Mevcut yapı kuralları yalnızca bir binanın büyük bir deprem sırasında yıkılmamasını gerektirmektedir, ancak mevcut tasarım şartnamelerine göre ağır, hatta onarılamaz yapısal hasar bile kabul edilebilir. Deprem enerjisini sönümleyen çeşitli damper çözümlerimiz sayesinde, binanın hasar gömesi engellenmektedir. Damperlerimiz bakım gerektirmez olup, gerilmeyi, sapmayı ve hızlanmayı azaltarak yapıyı ve içeriği koruyacak şekilde tasarlanmaktadır.

İzolatörlerin enerji sönümünü artırmak için damperin kullanıldığı bir taban yalıtım sistemine viskoz damperler de dahil edilebilir. Viskoz damperlerin eklenmesiyle sağlanan dinamik yer değiştirmedeki azalma, izolatörlerin, pedestalların, binaya giren altyapı hizmetlerinin ve yer değiştirme arttıkça bedeli artan diğer öğelerin maliyetini azaltarak taban yalıtım sisteminin gereken deplasmanını azaltabilir. Sistem bileşenlerindeki bu azalma, daha az maliyet sağlar ve tasarımı ve inşaatı daha pratik kılar. Performans için optimize edildiğinde, damper ve taban yalıtım kombinasyonu, izolatörlerin dampersiz durumundan daha maliyetli olmaz. Damperleri taban yalıtım sistemiyle kullanmanın bir başka yararı, kullanım alanının sınırlı olduğu durumlar içindir. Taban yalıtım sistemi deplasmanının azaltılması durumunda, binanın çevre sınır hattına daha yaklaşarak daha fazla kullanışlı bir alan elde edilebilir.

Taban yalıtım sistemleri, yapıyı zeminden fiziksel olarak ayırarak yapısal etkileşimi azaltır. Bu tür bir çözüm, yapının temel sisteminden ayrılmasını ve ikisi arasına yerleştirilen yalıtım elemanları kullanılmasını gerektirir. Böylelikle sismik olaylar sırasında bina, zeminin hareketinden izole edilecek ve 6 derecelik (3 yönde deplasman ve dönme) serbestlik elde edebilecektir.

Konferanslar

İTÜ İnşaat Fakültesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Türkiye Deprem Vakfı işbirliği ile düzenlenen konferans, 11-14 Mayıs 2015 tarihlerinde İTÜ Maçka Yerleşkesi, Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe destek sağlamak amacıyla sponsor olundu.

Istanbul’un deprem tehlikesiyle ilgili olarak, Fortune Türkiye tarafından 15 Haziran 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Sismik İzolasyonda Yeni Dönem” konferans etkinliği için Fuji Mühendislik sponsorluk desteği sağladı. Etkinliğin amacı sismik izolasyon teknolojisindeki yeni gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmek oldu. Etkinlikte paylaşılan konuların özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.fortuneturkey.com/sismik-izolasyonda-yeni-donem-35113

Fuji Mühendislik, 18-21 Haziran 2018 tarihlerinde Thessaloniki Yunanistan’da gerçekleştirilen 16. Avrupa Deprem Konferansı’na katılım göstermiştir. Konferansın amacı, Deprem Mühendisliğindeki son gelişmeleri, sismik riskin azaltımı, hazırlıklı olunması ve yönetiminde küresel öneme sahip konularla birlikte sunmak ve tartışmak için uygun bir platform yaratmak olmuştur. Başlangıçta NASA için geliştirilen Taylor damperleri, zaman içinde yapı mühendisleri tarafından, her türlü yapıyı ve içeriğini deprem zararlarından korumak için uygun maliyetli bir çözüm olarak kullanılmaya başlanmıştır. Taylor Devices ürünlerinin tanıtıldığı standımızı ziyaret eden tüm katılımcılara ilgileri için teşekkür ediyoruz.
Aşağıdaki link aracılığıyla etkinlik hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
http://www.16ecee.org/outline/scope-topics

CTBUH Türkiye açılış davetini Hilton İstanbul'da gerçekleştirmekten heyecan duymaktadır. Tall & Green teması üzerine kurulu olan bu etkinlik, bölgedeki yüksek binalara uygulanan yeşil stratejilerin yanı sıra Türkiye'de gerçekleştirilen mevcut projeler ile gelecekte yapılması planlanan projeleri de kapsıyor. Açılış konuşmasının ardından üç konuşmacı içeren iki oturum takip edecektir. Her oturum bir yönetici tarafından yönetilecek ve konuşmacılar uluslararası mimarlar, mühendisler, danışmanlar ve üniversite profesörlerinden oluşacaktır.Steve Watts

CTBUH Chairman & Treasurer, Partner, alinea Consulting
Steve Watts, Cost Consultant, is a Partner at London-based alinea Consulting. He is an authority on the economics of tall buildings, having spent a professional career that is full of high-profile towers, including the HSBC headquarters at Canary Wharf, The Leadenhall Building, The Shard and currently 22 Bishopsgate - as well as a number of international projects.

Steve is a longstanding active contributor to the Council and has written and presented numerous papers on the commercial aspects of tall buildings and their impact on cities. His advocacy of research together with his impressive experience means that he is always looking to marry the two and promote best practices on live projects..

Abrar Sheriff

CTBUH Trustee, President & CEO, Turner International
Abrar Sheriff has been president and CEO of Turner International LLC, the overseas division of Turner Construction Company, since 2013. Prior to joining International as its chief operating officer in 2011, Abrar was a vice president and general manager for Turner in Texas, a role he assumed after advancing through various positions within the company since joining in 1997. As president and CEO, Abrar is responsible for all of Turner’s operations outside the United States and Canada, including focused regional operations in Southeast Asia, Europe, India, and Latin America. Throughout the years, Turner has managed many notable tall building projects throughout the world, including the Burj Khalifa, Taipei 101, and the Makkah Royal Clock

Tower. Abrar currently oversees a project portfolio that includes the KL 118 Tower in Malaysia, VietinBank Tower in Vietnam, and the Statue of Unity in India, amongst others.

Abrar serves on the Board of Trustees for the CTBUH, and he is honored to represent general contractors and construction management firms at such a prestigious and influential level within the Council. Prior to joining the board, Abrar served on the 2015 CTBUH Awards Jury, and was an active participant in Council activities throughout the year.

Abrar has a bachelor’s degree in civil engineering from Bangalore University, and a master’s degree in architectural engineering from the University of Kansas..

Dr. M. Emre Çamlıbel

Co-Founder and Chairman, Re-pie Real Estate Fund
Dr. Camlibel is Co-Founder and currently chairman of Re-Pie, which is the first Capital Markets Authority (CMA) licensed and regulated real estate fund management firm established in Turkey.

Prior to Re-Pie, Dr. Camlibel was at Soyak Holding for 20 years, as the CEO of the Holding company in the last 8 years and at different managerial positions before that. He worked in the USA for 5 years before that. He has actively taken part in many leading NGOs, mostly real estate sector related. Also served as independent board member for several international companies (Russia, Italy and USA). He currently holds board member positions in several companies in the USA. He also is a shareholder and technical advisor in several energy and real estate related engineering and design consultancy firms.

His PhD is on optimization modelling of energy efficiency investments in buildings and he has been lecturing at Bogazici University and several other universities in Turkey as a part time instructor since 2008. He has also given many lectures at MIT, Columbia, Berkeley, ETH, Oxford and UTSA as a guest lecturer..

Emre Ilıcalı

LEED AP, BREEAM Assessor, IFC Edge Auditor, PMP Co-Founder, Altensis
Dr. Camlibel is Co-Founder and currently chairman of Re-Pie, which is the first Capital Markets Authority (CMA) licensed and regulated real estate fund management firm established in Turkey.

After graduating from Bogazici University Civil Engineering Department in 2001, he completed Master of Science program in Engineering Management in USA. In 2014 he had a B.A. degree in Economics from Istanbul University. Emre is currently working on his Ph.D. Dissertation and he is a part-time faculty in Istanbul Technical University, Department of Architecture-Construction Sciences program. During his studies in USA and Turkey, he had several courses in Green Design, Integrated process management and Sustainable Construction Materials. After his Graduate studies, he worked as an engineer for different projects in construction sector in USA. Upon his return back to Turkey, he worked for various local and international firms as a Site Engineer, Technical Office Engineer and Senior Engineer.

In 2008, he founded Altensis, the leading company in Turkey, specialized in Sustainability Management and Engineering services. Since then Altensis has been providing consultancy and project management services for Green Building Certification, Sustainable Urban Regeneration, Energy Efficiency and Renewable Energy applications in Buildings. By the end of 2017, He and his team completed more than 100 Green Building Projects in several countries.

He is also the Education Coordinator of Altensis, developing Green Building and Energy Efficiency Expert Training programs for interested parties. Mr. Ilicali is a LEED AP, LEED for Homes Green Rater, BREEAM International Assessor, and IFC Edge Auditor. He is also a SPK licensed Real Estate Appraiser..

Cemil Yaman

Co-Founder, ERKE
Cemil Yaman graduated from Istanbul Technical University in 1992 as an Electrical Engineer. Afterwards he took his master degree in the field of Electronics and Communications.

He worked as an Energy and Maintenance Manager and Director of Construction Investments in Siemens for 10 years. At the same time he took in charge as a Construction Project Manager and responsible for the first candidate LEED certification building in Turkey.

On September-2010 he joined ERKE as co-founder. He is in charge of sustainability department in the company. He works with prominent developers, contractors and decision makers to help them make better decisions and deliver sustainable success they desire.

Cemil Yaman who has LEED Faculty title, has also LEED AP and BREEAM Assessor. He consulted nearly 100 project to make them green. Cemil Yaman conveys his experiences with green building trainings in the unique sample building called ERKE Green Academy which has LEED Platinium certification.

Ayşe Hasol Erktin

Partner, HAS Architects
Ayse Hasol Erktin is a partner at HAS Architects Ltd., one of the leading design firms in Turkey. She has been with HAS for more than twenty years where she has designed and coordinated the design process of various housing, office, healthcare and hospitality projects, including the Swissotel Grand Efes, Crystal Tower and Anadolu Health Center, all of which were designed in coordination with a global team of specialists. Under her leadership, HAS formed project based associations with Skidmore, Owings and Merrill, Inc. (SOM), REES Associates, Inc., NBBJ, Pei Cobb Freed & Partners and Llewelyn Davies Yeang. A graduate of Harvard University Graduate School of Design, Ayse Hasol Erktin received her MBA from Bogazici University and BS in Architecture from Istanbul Technical University.

Ayse Hasol Erktin served as the Chairperson of ULI (Urban Land Institute) Turkey Executive Committee during 2015-2017. She was a board member at Istanbul Professional Architects Association between 2012 and 2014, and at the Turkish Green Building Association between 2011 and 2013, and served as the president of Istanbul Project Management Association (PMI, Istanbul Potential Chapter) in 2000-2001, and the vice president of Harvard Alumni Club of Turkey between 1997 and 2002. She is a BREEAM Assessor and an EDAC Accredited Individual. Erktin’s writing and speaking focus on the management of creativity and value of design..

Assoc. Prof. Dr. Kutay Orakçal

Associate Dean of Engineering, Boğaziçi University
Kutay Orakçal serves as the Associate Dean of the School Engineering at Boğaziçi University, Istanbul, Turkey. Upon completing his graduate studies at the University of California, Kutay has led a career as a faculty member within the Department of Civil Engineering at Boğaziçi. His research interests lie in the field of structural and earthquake engineering, with emphasis on response assessment for structural systems under earthquake actions, through analytical modeling, lab experiments, and field testing.

Kutay works actively on development of modeling and analysis methods for simulating the seismic response characteristics of reinforced concrete structures, to be used within the framework of performance-based seismic

design. To date, he has contributed to development of i) a macroscopic fiber model to represent the nonlinear flexural response of structural walls, ii) a bond-slip model to characterize the response of columns and walls with lap splices, iii) various fiber-based shear-flexure interaction model formulations to capture coupled nonlinear shear and flexural responses in walls, columns, and coupling beams, iv) a generalized reinforced concrete panel element formulation to be used as a constitutive element in modeling of reinforced concrete members, and v) a finite element modeling approach to simulate the behavior of structural walls with various configurations and response characteristics. He has also served as a design or performance-based-design-review consultant on numerous tall building projects in Turkey and is engaged in seismic code committees on design of reinforced concrete structures and tall buildings..

Sotirios Tsoulos

Managing Partner, RMJM
Sotiris was born in Athens in 1974, he studied architecture for 5 years in Glasgow and started working in architecture in 1992 as a student and continued as a young professional in Vienna for 5 years and then Athens, Kuala Lumpur and Dubai collaborating with international practices and working on residential, retail and hospitality projects. In 2004 he designed and executed the Ancient Olympia Venue of Athens Olympics.

Since 2003 he has been leading architects in designing and completing projects of all sizes. In 2012 he established the permanent office of RMJM in Istanbul which has designed already more than 3,000,000 sq. in total of mainly mixed use developments. RMJM ISTANBUL now stands as a center of excellence for complex and high efficiency projects that protect the

built environment, the city, the user and the client.

RMJM ISTANBUL’s work has been nominated for international awards and always competes in the highest level of world architecture providing not only profitable but also sustainable and democratic architecture to the society..

Yusuf Zahit Gündoğdu

President, Miyamoto International Turkey
Yusuf has supervised many projects including Seismic Risk Mitigation and Rehabilitation for public buildings in Istanbul, Turkey involving 2,000 schools, hospitals, emergency-response centers and historical monuments funded by the World Bank. He had provided consultant services to local governments and worked with local engineering companies to provide the latest earthquake-engineering methodologies to achieve cost-effective solutions.

His overseas experience includes work as a resident engineer in East and West Asia and Russia. During his seven years of experience in Japan, he worked on the design of various famous structural projects related to earthquake risk. Yusuf also has extensive experience in high-performance earthquake engineering and the design of energy dissipated critical structures including high-rise buildings, base isolated hospitals, data centers, coastal and marine structures and retrofitting with innovative and cost-effective solutions.

He received his Master of Science in Structural Engineering from Boğaziçi University in Istanbul, Turkey after taking his Bachelor of Science in Civil Engineering from Yıldız Technical University. Yusuf speaks Japanese, French and English fluently in addition to mother language Turkish.

Yusuf is a member of Japan Society of Civil Engineers (JSCA), Japan Society of Seismic Isolation (JSSI), American Society of Civil Engineers (ASCE), and International Association for Bridges & Structures (IABSE), Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Precast / Prestressed Concrete Institute (PCI), Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) and the Post-Tensioning Institute (PTI) and American Business Forum in Turkey (ABFT).

Mehmet Emin Çakırkaya

Executive Partner, Tekeli-Sisa Architects
Mehmet Emin Cakirkaya was born in Istanbul in 1968 and completed his secondary and higher education in Istanbul Private American Robert College. Later on he was graduated from ITU Faculty of Architecture, Architecture Department in 1991. He won Emin Onat Architecture Prize and YEM Outstanding Architecture Student Prize during his architecture education.

Cakirkaya completed his masters on the topic “Architecture of Tourism and Tourism Buildings” in 1993 at the same department. He worked as a research assistant in ITU Faculty of Architecture, Architectural Design Department between the years 1993 -1995. He started to work as a project manager in Dogan Tekeli – Sami Sisa Architecture Ltd. Company in 1995.

After the reconstitution of the firm as Tekeli-Sisa Architects in 2004 he joined partnership as one of the partners. One of the oldest and most established architectural design offices in Turkey, Tekeli-Sisa Architects has extensive experience in tall buildings and airport terminals. Major projects include Halkbank Headquarters Building in Ankara, Isbank Towers and Sabiha Gökçen airport Terminal in Istanbul..Fuji Mühendislik, 3-6 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 3. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve İhtisas Fuarı’na katılım sağlamıştır. Taylor Devices ürünlerinin tanıtıldığı standımızı ziyaret eden tüm katılımcılara ilgileri için teşekkür ediyoruz.

Fuji Mühendislik, 9-11 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara Congresium’da gerçekleşen 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve İhtisas Fuarı’na katılım sağlamıştır. Taylor Devices ürünlerinin tanıtıldığı standımızı ziyaret eden tüm katılımcılara ilgileri için teşekkür ediyoruz.

North Tonawanda-New York, ABD'de 1955 yılından beri faaliyet gösteren Taylor Devices, şok ve titreşim kontrolü alanında lider bir üreticidir. Başlangıçta NASA için geliştirilen Taylor damperleri, zaman içinde yapı mühendisleri tarafından, her türlü yapıyı ve içeriğini deprem zararlarından korumak için uygun maliyetli bir çözüm olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Aşağıdaki link aracılığıyla etkinlik hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz
https://www.road2tunnel.com/

Fuji Mühendislik 11-13 Mayıs tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen Heritage Istanbul 2022 Fuar ve Konferanslarına katılım sağlamıştır.

Tarihi eser ve yapıların deprem sonrası sürdürülebilirliği için yenilikçi teknolojilerin tanıtıldığı firma standımızda Viskoz Damper çözüm ve uygulamalarımız sergilenmiştir.

Deprem enerjisini sönümleyen ve bakım gerektirmeyen Taylor Devices viskoz damperleri ve muhtelif tarihi yapılardaki uygulama örneklerinin tanıtıldığı standımızda kritik yapıların iş kesintisine uğramadan ne şekilde depreme karşı güçlendirilebildiği de ziyaretçilerimize aktarılmıştır.

Kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktan dolayı gurur duyar, değerli ziyaretçilerimize ilgileri için teşekkür ederiz.

Sempozyum ve amacı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://expoheritage.com/heritageistanbul/

Fuji Mühendislik 17-18 Mayıs 2022'de The Green Park Pendik Otel'de düzenlenen 6. Proses Emniyeti Sempozyumu'na katılım sağlamıştır.

Endüstriyel tesis ve kritik yapıların deprem sonrası sürdürülebilirliği için yenilikçi teknolojilerin tanıtıldığı firma standımızda Viskoz Damper çözüm ve uygulamalarımız sergilenmiştir.

Deprem enerjisini sönümleyen ve bakım gerektirmeyen Taylor Devices viskoz damperleri ve endüstriyel tesislerdeki uygulama örneklerinin tanıtıldığı standımızda kritik yapıların iş kesintisine uğramadan ne şekilde depreme karşı güçlendirilebildiği de ziyaretçilerimize aktarılmıştır.

Taylor Devices ürünlerine ve standımıza gösterilen ilgi için değerli ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz.

Sempozyum ve amacı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://prosesemniyetisempozyumu.com/

Fuji Mühendislik, 6-10 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 18th World Conference on Seismic Isolation (18WCSI) etkinliğine katılmıştır. Etkinlikte Türkiye ve diğer ülkelerdeki viskoz damper uygulamalarını tanıtmıştır.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://18wcsi-7icees.org/

Fuji Mühendislik 20-23 Aralık 2023'te İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılım sağlamıştır.

Endüstriyel tesis ve kritik yapıların deprem sonrası sürdürülebilirliği için yenilikçi teknolojilerin tanıtıldığı firma standımızda Viskoz Damper çözüm ve uygulamalarımız sergilenmiştir.

Deprem enerjisini sönümleyen ve bakım gerektirmeyen Taylor Devices viskoz damperleri ve endüstriyel tesislerdeki uygulama örneklerinin tanıtıldığı standımızda kritik yapıların iş kesintisine uğramadan ne şekilde depreme karşı güçlendirilebildiği de ziyaretçilerimize aktarılmıştır.

Taylor Devices ürünlerine ve standımıza gösterilen ilgi için değerli ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz.

Konferans hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://ifm.com.tr/tr/fuarlar/depreme-dayanikli-binalar-zirvesi-ve-sergisi-2023#

Fuarlar

Fuji Mühendislik, 23-26 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Yapı Fuarı’na Salon-2, A111 numaralı standında katılmıştır.
Standımızda deprem enerjisini sönümleyen Taylor Devices viskoz damperleri ve muhtelif yapı tiplerindeki uygulama örnekleri tanıtılmıştır.
Kritik yapılar Taylor Devices ürünleri ile iş kesintisine uğramadan depreme karşı güçlendirilebilmektedir.
Yenilikçi deprem teknolojilerimize ve Taylor Devices ürünlerine gösterilen ilgi için değerli ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.

Fuji Mühendislik 20-22 Ekim 2022'de İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen DCF Veri Merkezi Fuarı ve Konferansına katılım sağlamıştır.

Veri merkezlerinin deprem sonrası sürdürülebilirliği için yenilikçi teknolojilerin tanıtıldığı firma standımızda Viskoz Damper çözüm ve uygulamalarımız sergilenmiştir.

Deprem enerjisini sönümleyen ve bakım gerektirmeyen Taylor Devices viskoz damperleri ve muhtelif yapılardaki uygulama örneklerinin tanıtıldığı standımızda, kritik yapıların iş kesintisine uğramadan ne şekilde depreme karşı güçlendirilebildiği ziyaretçilerimize aktarılmıştır.

Etkinlik süresince firmamıza gösterilen ilgi için değerli ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz.

Konferans hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.dcfdatacenterexpo.com/

Fuji Mühendislik, 26-29 Mart 2023 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Yapı Fuarı’na Salon-8, 5111 numaralı standında katılmıştır. Standımızda deprem enerjisini sönümleyen Taylor Devices viskoz damperleri ve muhtelif yapı tiplerindeki uygulama örnekleri tanıtılmıştır. Kritik yapılar Taylor Devices ürünleri ile iş kesintisine uğramadan depreme karşı güçlendirilebilmektedir. Yenilikçi deprem teknolojilerimize ve Taylor Devices ürünlerine gösterilen ilgi için değerli ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.

Uygulamalar